Digitala verktyg

Vi har haft besök av årskurs två som har hjälp till med matematik på IPads. Vi jobbade med olika matematik uppgifter tillsammans.

Vi jobbar vidare med digitala verktyg i klassen. Här har vi använt Polyglutt och lyssnat på sagor två och två. Ett samarbete med att komma överens om en gemensam säga med sin kompis.

Läroplanen

Syfte:

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation

  • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Skapande och estetiska uttrycksformer

  • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.